Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: NDC den Hommel, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden
 • Huurder: de wederpartij van NDC den Hommel
 • Bestemming: gebruik omschreven in het meest recente bestemmingsplan Oog in Al of ontwerp daarvan.

2. Huuropzegging

Huuropzegging (voor vaste gebruikers met jaarcontracten of jaarlijks terugkerende seizoenscontracten) is door huurder slechts mogelijk per de eerste van de maand via een aangetekende brief aan de andere partij met in acht neming van een opzegtermijn van zes maanden. Voor verhuurder geldt een opzegtermijn van drie maanden. Verhuurder en huurder zijn elkaar in dat geval niets verschuldigd.

3. Huurtijden

 • Als tijden van huur gelden in overleg te bepalen blokken van een half uur. De huur wordt berekend per dagdelen.
 • Uitloop, alleen na toestemming verhuurder, wordt in rekening gebracht.
 • Een politievergunning is vereist voor alle evenementen die door de week na 01.00 uur en in het weekend na 02.00 uur zullen eindigen. Bedoelde vergunning kan door de verhuurder worden aangevraagd. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht.

4. Betaling

 • De afgesproken huurprijs plus gebruikte techniek en consumpties dient 14 dagen na ontvangst van de rekening te zijn betaald. Voor bijeenkomsten met een verwachte som van € 4.000,- of hoger, wordt een aanbetaling gevraagd van ongeveer 40%. Bij een afspraak van betaling vooraf dient de huurprijs 7 dagen voor de huurdatum te zijn voldaan.
 • Bij in gebreke blijven van deze verplichting door de huurder wordt 8% rente met een minimum van . 2,27 door de verhuurder in rekening gebracht.
 • Op elke factuur zijn order- en administratiekosten van toepassing.

5. Huursom en consumpties

 • In de huursom zijn de kosten van het normaal verlichten, verwarmen en schoonmaken inbegrepen.
 • Consumpties dienen ter plekke te worden afgerekend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk betaling op rekening toestaat. Bij de overeenkomst dient dit te worden overlegd.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte eet-/ drinkwaren te nuttigen of te (doen) laten nuttigen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door verhuurder.
 • Bediening is in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders afgesproken.
 • Verhuurder brengt vanwege het zogenaamde optierecht BTW in rekening over de verhuur van onroerend goed.
 • Verhuurder brengt per factuur € 15,- order-en administratiekosten in rekening.
 • Verhuurder  verhuurt zalen in combinatie met afname van catering. Bij een dagdeel van vier uur betreft dit minimaal een koffie/ thee arrangement en bij twee dagdelen dient ook de lunch of het diner te worden afgenomen. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren in het gebouw te nuttigen.

6. Onderverhuur

Onderverhuur is niet toegestaan.

7. Onderverhuur

In de huursom van apparatuur zijn de kosten van het normale gebruik van deze apparatuur inbegrepen. Bij oneigenlijk gebruik van de apparatuur waarbij schade ontstaat, worden deze kosten verhaald op de huurder.

8. Toegang

De door verhuurder aangewezen personen, voor zover in functie, hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.

9. Aansprakelijkheid Huurder

 • Het is huurder niet toegestaan enige verandering in of toevoeging aan de gehuurde ruimte(s) of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan gebouw en/of inventaris, door huurder, of door de door huurders toegelaten personen. Huurder is tevens verantwoordelijk voor het gedrag van genoemde personen

10. Vergunningen en rechten

Kosten voor verkrijgen van vergunningen , auteursrechten, Buma-rechten, advertentiekosten zijn voor rekening van huurder.

11. Aansprakelijkheid Verhuurder

Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van de door bezoekers ingebrachte goederen in de meest ruime betekenis van het woord.

12. Verplichtingen Huurder

 • Huurder verplicht zich al datgene te doen en/of na te laten dat in het normale maatschappelijke verkeer betamelijk wordt geacht. Aan de huisregels dienen huurder en bezoekers zich te houden.
 • Bij elke huurovereenkomst wordt de huurder geacht de ruimte overeenkomstig haar bestemming te gebruiken (sport, recreatie, maatschappij en cultuur).

13. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk factuur. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde deel c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verhuurder het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verhuurder en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie van de voorwaarden. Deze versie is herkenbaar aan het versie nummer van de voorwaarden hetgeen tevens vermeld is op offertes, overeenkomsten en orderbevestigingen.

17. Annuleringen door de wederpartij

De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst met betrekking tot een bijeenkomst in NDC Den Hommel zonder opgaaf van redenen (gedeeltelijk) alleen schriftelijk te annuleren. Bij (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst worden kosten in rekening gebracht:

 • tussen 10-14 werkdagen 30%
 • tussen 5-9 werkdagen 50%
 • tussen 1-4 werkdagen 100%

Hierbij worden zaalhuur, technische middelen en alle bestelde catering in rekening gebracht.
Een reservering is geannuleerd, zodra u van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen (e-mail), nadat u schriftelijk geannuleerd hebt.Bij gedeeltelijke annulering van 10% of meer van de oorspronkelijk aantallen, gelden deze voorwaarden ook.


18. Grand Café

Het Grand Café is een ‘openbare’ ruimte, die door alle aanwezige huurders van de betreffende dag kan worden gebruikt. Alleen in het geval men alle zalen van NDC Den Hommel afhuurt, is het Grand Café in overleg mogelijk alleen voor deze huurder beschikbaar.

19. Overig

Over aangelegenheden die niet in deze algemene voorwaarden en/of de huurovereenkomst zijn geregeld beslist de verhuurder, de huurder gehoord hebbende.